Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σε αυτήν, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες (αρμοδιότητα του Δικαστηρίου,οργανόγραμμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πρόσβασης και πολλά άλλα στοιχεία), καθώς και επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ


Τα μέλη
Κωνσταντίνος Ζουρνατζής
Ευαγγελία Ζωγραφάκη
Πρωτοδίκες ΔΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με μελέτη (EU Scoreboard) που εκπονήθηκε από την Κομισιόν, κατά την εκπνοή της Ελληνικής Προεδρίας, και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη ως προς το ποσοστό των επιλυμένων σε πρώτο βαθμό διοικητικών υποθέσεων.

                   (Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 6/7/2014)


Πρόσφατες Αποφάσεις

Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης

Πρακτικά Τριμελούς Συμβουλίου του ν. 3068/2002
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ.- Χρηματική Ικανοποίηση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης αρνήσεως των οργάνων του Τ.Ε.Ε. για εγγραφή στα μητρώα μελών του και χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Με την 13536/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 25ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή της ενάγουσας και υποχρεώθηκε το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό των 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτή υπέστη λόγω της παράνομης αρνήσεως των οργάνων του Τ.Ε.Ε. για εγγραφή της στα μητρώα μελών του Τ.Ε.Ε. και χορήγηση άδειας ασκήσεως στην Αθήνα του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα.  Κρίθηκε ότι, λόγω της παράνομης αυτής πράξεως στερήθηκε της δυνατότητας της να ασκήσει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα αλλα και του δικαιώματός της να συμμετάσχει στην επαγγελματική και οικονομική ζωή της χώρας, ενώ συνεπεία της παράνομης αυτής πράξεως δεν εξελίχθηκε επαγγελματικώς και οικονομικώς, με αποτέλεσμα να προσβληθεί η προσωπικότητά της.  Κρίθηκε ωστόσο, ως προς την αξίωση της ενάγουσας για απώλεια εισοδημάτων, ότι η έλλειψη ιδιαίτερης επαγγελματικής εμπειρίας της και η φύση του επαγγέλματός της ως ελεύθερου επαγγέλματος δε θα δικαιολογούσαν, μετά βεβαιότητας, την πρόσληψη της σε αρχιτεκτονικό γραφείο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για την οποία μάλιστα απασχόληση θα αμειβόταν με το βασικό μηνιαίο μισθό.  Για τους ίδιους λόγους, δεν προκύπτει η προσδοκία του κέρδους που προσδιορίζει η ενάγουσα από την ως άνω απασχόλησή της βάσει της, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, πιθανότητας προσλήψεως της με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατά τα ανωτέρω.  Τέλος, εφόσον η ως άνω απασχόληση της δεν παρίσταται βέβαιη ούτε πιθανή και η ενάγουσα συναρτά την προσαύξηση του εισοδήματος της κατά 25% λόγω ιδιωτικής πελατείας με την απασχόλησή της σε αρχιτεκτονικό γραφείο, κρίθηκε ότι, δεν πιθανολογείται η απόκτηση από αυτήν των αιτούμενων με την αγωγή των αντίστοιχων ποσών διαφυγόντος κέρδους ή άλλων ποσών τέτοιου κέρδους.

...περισσότερα

Έλλειψη Δικαιοδοσίας – Αγγελιόσημο

Με την 4322/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 22ο Τριμελές) απορρίφθηκε αγωγή της ενάγουσας Ανώνυμης Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών κατά του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ»  (ΕΔΟΕΑΠ), με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί η υποχρέωση αυτού να της επιστρέψει νομιμοτόκως το ποσό των 77.026,95 ευρώ που κατέβαλε ως αγγελιόσημο για τα έτη 2004 και 2005.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά δεν αφορά αναγνώριση ύπαρξης ή ανυπαρξίας εννόμων σχέσεων ή δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης αλλά διαφορά που ανακύπτει από την προέλευση των οικονομικών πόρων του εναγομένου, κατ’ επέκταση δε, από τη διαχείριση της περιουσίας του και των οικονομικών σχέσεων του εναγομένου Οργανισμού με τρίτα πρόσωπα στα πλαίσια της δραστηριότητας του ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και, συνεπώς, η υπό διάγνωση διαφορά είναι ιδιωτική, υπαγόμενη κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 του Κ.Πολ.Δ. στη δικαιοδοσία των πολιτικών Δικαστηρίων.

...περισσότερα

Αστική Ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Χρηματική Ικανοποίηση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης παράλειψης επιλογής σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Με την 14869/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 4ο Μονομελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή του ενάγοντος και υποχρεώθηκε το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να του καταβάλει το ποσό των 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη από την παράνομη παράλειψη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας να τον επιλέξει σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης με τις υπ’ αριθ. 442/23-01-1998 και 515/7-10-1999 αποφάσεις του.  Κρίθηκε ότι, δεδομένου ότι, οι ως άνω αποφάσεις του παραπάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, λόγω έλλειψης νόμιμης αιτιολογίας και στη συνέχεια με το υπ’ αριθ. 621/21-09-2001 πρακτικό του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτός προήχθη εν τέλει στη θέση του Προϊσταμένου Διέυθυνσης, από τις ανωτέρω παράνομες πράξεις της Διοίκησης, ο ενάγων υπέστη προσβολή της προσωπικότητας του, αφού θίχτηκε η τιμή και το κύρος του στο υπηρεσιακό του περιβάλλον αλλά και ψυχική ταλαιπωρία καθόσον αναγκάστηκε να εμπλακεί δύο φορές σε δικαστικό αγώνα προκειμένου να δικαιωθεί.

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου ανάκληση άδειας εργασίας αποκλειστικής νοσοκόμου

Με την 643/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από   απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Χολαργού και   απόφαση του Διευθυντή του ίδιου ως άνω Υποκαταστήματος περί ανακλήσεως   άδειας εργασίας αποκλειστικού νοσοκόμου, η οποία χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ Φ9/014-1012/28-05-1993 (Φ.Ε.Κ. Β΄425), δηλαδή κατ’ εφαρμογή νομοθεσίας, με την οποία δε ρυθμίζονται ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης αλλά ζητήματα που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος και ειδικότερα στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εργασίας συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας, αντικείμενο το οποίο δεν υπάγεται στις διαφορές του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α΄ και 2 του ν. 702/1977 (Φ.Ε.Κ. Α΄268), ούτε στις διαφορές για τις οποίες προβλέπεται ειδικώς η άσκηση προσφυγής ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι διαφορά, της οποίας το αντικείμενο, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010, υπήχθη στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου.
...περισσότερα

Υποθέσεις ν. 1406/83 και Αναστολών

Με την 569/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Υποθέσεων ν. 1406/1983 και Αναστολών) απορρίφθηκε αίτηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως που επισπεύθηκε σε βάρος της, δυνάμει τεσσάρων κατασχετηρίων εγγράφων, με τα οποία η καθ’ ης η αίτηση ανώνυμη εταιρεία προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τραπεζών ως τρίτων, των χρηματικών υπολοίπων των λογαριασμών καταθέσεων που διατηρεί στις εν λόγω τράπεζες η αιτούσα.  Και τούτο διότι, δεδομένου ότι δεν πληρούται η μια εκ των δύο προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη του άρθρου 938 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., ήτοι της πιθανολόγησης της ουσιαστικής βασιμότητας της ασκηθείσας ανακοπής, δε συντρέχει λόγος περαιτέρω έρευνας για τον ανεπανόρθωτο ή μη χαρακτήρα της βλάβης, την οποία η αιτούσα κινδυνεύει να υποστεί από τη συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπέυδεται σε βάρος της.    

...περισσότερα

Διαφορές Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοπή κατά πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως

Με τη 1775/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) απορρίφθηκε ανακοπή της ανακόπτουσας εταιρείας κατά   πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος της το ποσό των 25.000 ευρώ από πρόστιμο που της επβλήθηκε με απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», το οποίο κλήθηκε να καταβάλει με   ατομική ειδοποίηση χρεών του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ.Ο.Υ.  Κρίθηκε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η ανακόπτουσα δεν προβάλλει ότι η μη ιδιαίτερη εξειδίκευση της οφειλής της στην ανωτέρω ατομική ειδοποίηση, ελλείψει μνείας του οικονομικού έτους στο οποίο αναγόταν, επέφερε σε αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη την οποία και έπρεπε να συγκεκριμενοποιήσει.  Και τούτο διότι, η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων στοιχείων από τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., μπορεί να οδηγήσει, κατόπιν ασκήσεως ανακοπής, στην ακύρωση της ατομικής ειδοποιήσεως, μόνο με τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 75 του Κ.Ε.Δ.Ε., του άρθρου τούτου εφαρμοζομένου όχι μόνο επί των αμιγών πράξεων εκτελέσεως αλλά και επί των προπαρασκευαστικών, σχετικά με το στοιχείο της βλάβης του οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή αν η έλλειψη αυτή επέφερε στον οφειλέτη αδυναμία ουσιαστικής ή δικονομικής προστασίας των δικαιωμάτων του, η οποία δύναται να επανορθωθεί μόνο αν κηρυχθεί η ακυρότητα της ατομικής ειδοποιήσεως, ενόψει, ιδίως, της υπάρξεως περισσοτέρων χρεών με διαφορετικές το καθένα συνέπειες για τον οφειλέτη. ...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/9/2014 έως 30/9/2014

...περισσότερα

Στατιστικά Εργασιών Τμήματος Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης Ν.3068/2002 από 16-9-2012 έως 30-6-2013

...περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

...περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4267/12-6-2014 ΦΕΚ 137 τ. Α΄ ΄Αρθρο 19

...περισσότερα