Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, στην οποία περιέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες του, ανακοινώσεις και παράθεση πρόσφατης νομολογίας.
Σεπτέμβριος 2013
Η Πρόεδρος
Θεοδώρα Βιτουλαδίτη
Εφέτης ΔΔ
Τα μέλη
Γεώργιος-Διονύσιος Τσαπράζης
Νεκτάριος Στεργίου
Πρωτοδίκες ΔΔ


Πρόσφατες Αποφάσεις

Αυτοτελής φορολόγηση σύνταξης που λαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας θανόντων δικαστικών λειτουργών

Με τη 1551/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Τριμελές) κρίθηκε ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 5 του Ζ/1975 Ψηφίσματος εφαρμόζονται, και στους δικαστικούς λειτουργούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, με συνέπεια, κατ’ αρχάς, να υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση οι, καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, αποδοχές των δικαστικών λειτουργών που προέρχονται από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματός τους. Περαιτέρω και κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση η, αντιστοιχούσα προς τις αποδοχές των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών (και αποτελούσα «συνέχεια» των αποδοχών αυτών), σύνταξη των αποχωρούντων από την υπηρεσία δικαστών, η οποία, όπως και η σύνταξη των συνταξιούχων βουλευτών, καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο και αποβλέπει στην εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και, τελικά, στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας. Τα ανωτέρω δε ισχύουν, και για τη σύνταξη που σε περίπτωση θανάτου λαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας θανόντων δικαστικών λειτουργών. Νομίμως έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο ότι έπρεπε να φορολογηθεί αυτοτελώς η σύνταξη που καταβλήθηκε στην εφεσίβλητη, συνταξιούχο κατά μεταβίβαση από τον αποβιώσαντα πατέρα της, συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό,  κατά το ένδικο οικονομικό έτος, από το Δημόσιο Ταμείο και, συνεπώς, να μην αθροισθούν με το ποσό της σύνταξης αυτής τα λοιπά εισοδήματα που απέκτησε κατά το ως άνω έτος και, ειδικότερα, τα εισοδήματα από ακίνητα.
...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου επί προστίμου που επιβλήθηκε (κατ’ άρθρο 8 του ν. 2946/2001 - Α΄224) για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης χωρίς άδεια

 Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου επί προστίμου που επιβλήθηκε (κατ’ άρθρο  8 του ν. 2946/2001 - Α΄224)  για τη διενέργεια  υπαίθριας διαφήμισης  χωρίς άδεια, λόγω του παρακολουθηματικού   χαρακτήρα του προστίμου,    σε σχέση με την αναφυόμενη διαφορά από την αφαίρεση του διαφημιστικού πλαισίου, η οποία υπάγεται στην καθ’  ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου -  18221/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 4ο Μονομελές)  .  ...περισσότερα

Φορολογία δωρεών ονομαστικών μετοχών

Με τη 18520/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές) κρίθηκε   αντισυνταγματική η νομοθετική εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3091/2002, ως ευρεία και αόριστη. Επιπλέον, ως αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το χρόνο έναρξης ισχύος του επιβάλλοντος το νέο τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού της πραγματικής αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Η εκδοθείσα δε, κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης 1031583/253/Α΄0013ΠΟΛ.1055/1-4-2003/ΦΕΚ Β΄477/21-4-2003 Υπουργική Απόφαση αντίκειται στην συνταγματική αρχή της περιορισμένης αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων, διότι καταλαμβάνει υποθέσεις που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής στις 21-4-2003 επιβάλλοντας επιπλέον φόρο από αυτόν που ίσχυε το κρίσιμο χρόνο φορολογίας το έτος 1997. ...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Σ.τ.Ε. από αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων

 Με τη 18276/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 31ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Ανατολικής Αττικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με τις οποίες απορρίφθηκε αίτηση περί υπαγωγής των αιτούντων στη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3147/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄135), με την οποία δεν ρυθμίζονται ζητήματα αποκαταστατικού χαρακτήρα, δεν υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, η δε αμφισβήτηση της νομιμότητάς τους δημιουργεί διαφορά ακυρωτικής φύσεως, υπαγόμενη στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.  ...περισσότερα

Συνταξιοδότηση από ΔΕΗ

Με τη 10857/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Τριμελές) απορρίφθηκε προσφυγή της προσφεύγουσας κατά αποφάσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος απονομής κύριας σύνταξης του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της για απονομή σύνταξης γήρατος.  Κρίθηκε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του π.δ/τος 1041/1979 (Φ.Ε.Κ. Α΄292), σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 1694/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄35), ο χρόνος κατά τον οποίο η προσφεύγουσα ήταν συνταξιούχος του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Φ.Ε.Κ. Α΄65), ενώ ταυτόχρονα απασχολείτο σε θέση δημοσίου τομέα, στον οποίο κατά την ανωτέρω διάταξη, περιλαμβάνεται και η Δ.Ε.Η., δεν προσμετράται για τη θεμελίωση ίδιου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, παρά μόνον αν επιστραφούν τα ποσά των συντάξεων που είχε λάβει.        ...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση

Με τη 18833/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς.  Κρίθηκε ότι, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, που αφορούσε σε διαφορές, οι οποίες προέκυψαν από την έκδοση καταλογιστικών διοικητικών πράξεων, με τις οποίες όμως δεν επιβάλλονταν αποκλειστικώς και μόνον πρόστιμα, αντιθέτως ανεφύησαν από την εκτέλεση διοικητικής σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος φαρμακοποιού και του Ο.Γ.Α. που καταρτίστηκε στη Λιβαδειά του Νομού Βοιωτίας, πρέπει να παραπεμφθεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο. ...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Τραυματισμός αστυνομικού – Παράνομη η παράλειψη του εναγομένου να τον εφοδιάσει με μέσα ασφάλειας και προστασίας

Με την 10955/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή του ενάγοντος αστυνομικού και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να του καταβάλει ποσό 50.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση, κατ’ άρθρο 932 του Α.Κ. για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη από τραυματισμό του λόγω της παράνομης παράλειψης του εναγομένου να τον εφοδιάσει με μέσα ασφάλειας και προστασίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Κρίθηκε αντιθέτως, ότι, οι χρηματικές παροχές που περιλαμβάνονταν στις αποδοχές του και τις οποίες δεν έλαβε κατά το διάστημα της απουσίας του από την υπηρεσία, ήτοι ειδική αποζημίωση για κάθε μέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, εκλογικό επίδομα για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των ευρωεκλογών της 13-06-2004 καθώς και ειδική αποζημίωση για το προσωπικό που διατέθηκε για τη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, έχουν υποπέσει στη διετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995.  Και τούτο διότι, το σχετικώς προσαγόμενο από τον ενάγοντα έγγραφο δεν αποδεικνύει την υποβολή εκ μέρους του αιτήσεως που διέκοψε την ένδικη παραγραφή, καθώς, αφενός μεν προσκομίζεται σε απλό (μη επικυρωμένο) αντίγραφο, αφετέρου, δε φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της αρχής στην οποία απευθύνεται.  ...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/3/2014 έως 31/3/2014

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/2/2014 έως 28/2/2014

...περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

...περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΡ. 2, Ν. 3068/2002)

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/1/2014 έως 31/1/2014

...περισσότερα