Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, στην οποία περιέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες του, ανακοινώσεις και παράθεση πρόσφατης νομολογίας.
Σεπτέμβριος 2013
Η Πρόεδρος
Θεοδώρα Βιτουλαδίτη
Εφέτης ΔΔ
Τα μέλη
Γεώργιος-Διονύσιος Τσαπράζης
Νεκτάριος Στεργίου
Πρωτοδίκες ΔΔ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ

ΝΟΜΟΣ 4267/12-6-2014  ΦΕΚ 137 τ. Α΄
΄Αρθρο 19
παρ. 10. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του Ν. 4198/2013 (Α΄ 215), χορηγείται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Δίκες, που έχουν κηρυχθεί καταργημένες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α. του άρθρου 8 του
Ν. 4198/2013, θεωρούνται ως μηδέποτε καταργηθείσες και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί η κατά τα ανωτέρω δήλωση.
Πρόσφατες Αποφάσεις

Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης

Πρακτικά Τριμελούς Συμβουλίου του ν. 3068/2002
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

...περισσότερα

Απόδοση από ιδιωτική κλινική του ποσού αυτόματης υποχρεωτικής επιστροφής (rebate) - Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση

Με την 1119/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ΄ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι,   η ένδικη διαφορά που  προέκυψε από την προσβαλλόμενη πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,   με την οποία ζητήθηκε από την αιτούσα – προσφεύγουσα εταιρεία (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) η απόδοση του ποσού αυτόματης υποχρεωτικής επιστροφής (rebate) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄167), το οποίο αφορούσε στο Α΄ εξάμηνο του έτους 2013 είναι διαφορά από διοικητική σύμβαση, υπαγόμενη στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.   ...περισσότερα

Απόδοση από ιδιωτική κλινική του ποσού αυτόματης υποχρεωτικής επιστροφής (clawback) - Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση

Με την 1118/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά, που προέκυψε από την προσβαλλόμενη πράξη του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,   με την οποία ζητήθηκε από την αιτούσα – προσφεύγουσα εταιρεία (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) η απόδοση του ποσού αυτόματης υποχρεωτικής επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄167), το οποίο αφορούσε στο Α΄ εξάμηνο του έτους 2013 είναι διαφορά από διοικητική σύμβαση, υπαγόμενη στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.   ...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Αφαίρεση Στοιχείων Κυκλοφορίας ΙΧΦ

Με την 1126/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Τριμελές σε Συμβούλιο) έγινε δεκτή αίτηση του αιτούντος και ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθ. πρωτ. 120300170272/26-11-2013 πράξεως βεβαίωσης παράβασης κατά το μέρος αυτής που αφορούσε στην επιβολή, από μέρους του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, της διοικητικής κύρωσης της αφαίρεσης για δύο (2) έτη της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του ΙΧΦ ιδιοκτησίας του αιτούντος, με την αιτιολογία ότι αυτό στερείτο ασφαλιστικής κάλυψης.  Κρίθηκε ότι, η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης για το επίμαχο όχημα αποτελεί ζήτημα το οποίο συνάπτεται, κατ’ αρχήν, με λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος, ήτοι την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.   Ωστόσο, δεδομένου ότι, ο αιτών προέβη ήδη στη σύναψη του απαιτούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δε συντρέχει, πλέον, επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος που να απαιτεί την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. Ενόψει τούτου αλλά και της ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης, που θα προκαλέσει η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του επίμαχου αυτοκινήτου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (2 έτη) στην ατομική επιχείρηση του αιτούντος, καθώς, όπως προέκυψε από τα προσκομισθέντα στοιχεία, η μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με το συγκεκριμένο ΙΧΦ αυτοκίνητο και τα έσοδα που αποκομίζει ο αιτών από τις πωλήσεις αυτές, τα οποία είναι ιδιαίτερα μειωμένα, αποτελούν το κύριο μέσο βιοπορισμού του, κρίθηκε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.  ...περισσότερα

Επιβολή προστίμου – Προστασία Καταναλωτή

Με την 6672/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Τριμελές) απορρίφθηκε προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29094/21-02-2008 αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία, κατά μερική αποδοχή της από 3-12-2007 αίτησης θεραπείας της προσφεύγουσας, τροποποιήθηκε η αρχικώς εκδοθείσα πράξη και μειώθηκε σε 80.000 ευρώ το επιβληθέν με αυτή πρόστιμο για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή (άρθρο 9 δ΄ του ν. 2251/1994, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3587/2007, Φ.Ε.Κ. Α`152).  Αφού συνεκτιμήθηκε,  μεταξύ άλλων, ότι    κατά το χρονικό διάστημα από 16-02-2007 ως 28-09-2007, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε αποδέκτης πλήθους έγγραφων καταγγελιών καταναλωτών (περί τις 95), αλλά και πολλαπλών τηλεφωνικών καταγγελιών στο τηλεφωνικό κέντρο  της, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αφορούσαν στην μη παράδοση παραγγελθέντων επίπλων από την προσφεύγουσα εταιρεία στο χρονικό διάστημα που είχε αρχικώς συμφωνηθεί, όλες δε, οι έγγραφες καταγγελίες διαβιβάστηκαν στην προσφεύγουσα μία ή και περισσότερες φορές με την μορφή υπομνηστικού εγγράφου και με την παράκληση για την διευθέτηση των συγκεκριμένων προβλημάτων, κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα προέβη κατ’ εξακολούθηση σε παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών, παραβιάζοντας έτσι τις διατάξεις του άρθρου 9δ του ν.2251/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 12  του ν.3587/2007  και νομίμως και ορθώς της επιβλήθηκε η κύρωση του προστίμου, κατ΄ άρθρο 13α του ίδιου νόμου.  Ως προς δε το ύψος του, το Δικαστήριο έκρινε ότι ενόψει της βαρύτητας της διαπραχθείσας παράβασης, που συνίσταται στην παραπλάνηση μεγάλου αριθμού πελατών της προσφεύγουσας για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων της, του βαθμού υπαιτιότητάς της, της διάρκειας της παράβασης αλλά και του πλαισίου, μέσα στο οποίο το πρόστιμο μπορεί να κινηθεί (1.500 - 1.000.000 ευρώ),  κρίνεται αυτό εύλογο, πρόσφορο και αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του νόμου, και, συνεπώς, δεν παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. ...περισσότερα

Αλλοδαποί – Διαδικασία Αντιρρήσεων

Με την 2255/2014 απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές αντιρρήσεις, διατάχθηκε η άρση της κράτησης αλλοδαπού αλλά και το περιοριστικό μέτρο της υποχρεωτικής διαμονής του στο χώρο που ήδη κρατείται (ΚΚΦΑ Αμυγδαλέζας), με τους όρους όμως: α) της υποχρεωτικής εμφάνισης αυτού δύο φορές την εβδομάδα, τις ημέρες που θα καθορίσει η Διεύθυνση  Αλλοδαπών Αττικής, στο Αστυνομικό Τμήμα του δηλωθέντος τόπου διαμονής του και β) της προσωπικής μέριμνας του ιδίου για την απόκτηση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.  Κρίθηκε ότι, το περιοριστικό μέτρο που επιβλήθηκε στον αντιλέγοντα της «υποχρεωτικής διαμονής στο χώρο που ήδη κρατείται (ΚΚΦΑ) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο απαιτηθεί», αποτελεί ουσιαστικά συνέχιση της ήδη επί 18 μήνες κρατήσεώς του, αφού δεν προκύπτει ότι αυτός απολύθηκε αλλά αντίθετα υποχρεώθηκε να συνεχίσει τη διαμονή του στον ίδιο τόπο (ΚΚΦΑ Αμυγδαλέζας) με τις ίδιες συνθήκες, όπως όταν ήταν κρατούμενος (δηλαδή έγκλειστος, χωρίς τη δυνατότητα απομάκρυνσης όπως π.χ. με τη δυνατότητα εξόδου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με υποχρέωση διανυκτέρευσης στο Κέντρο).  Συνεπώς, το μέτρο αυτό με τους όρους που επιβλήθηκε δεν είναι λιγότερο επαχθές σε σχέση με την κράτησή του, άρα δεν είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄7) και πρέπει να αρθεί.  Κρίθηκε τέλος, ότι, ο αντιλέγων δεν είναι ύποπτος φυγής και ότι υφίσταται γνωστή διεύθυνση στην οποία μπορεί να ανευρεθεί για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής. ...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Προσωρινή Ρύθμιση Κατάστασης – Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας

Με τη 1246/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Τριμελές σε Συμβούλιο) έγινε δεκτή αίτηση του αιτούντος και υποχρεώθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (Ο.Α.Ε.Ε.) να προβεί στην προσωρινή θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας του αιτούντος για την κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περιθάλψεως, ειδικώς, προκειμένου ο αιτών να λάβει, στο πλαίσιο του δημόσιου συστήματος υγείας, τις παροχές σε είδος που είναι αναγκαίες για τη θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων του, με τον όρο όμως ότι η χειρουργική επέμβαση ή οι τυχόν άλλες αναγκαίες και συναφείς με την ανωτέρω πάθηση ιατρικές πράξεις θα διενεργηθούν εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θεωρήσεως του βιβλιαρίου ασθενείας.  Στην κρίση αυτή της συνέχισης της ασφαλιστικής κάλυψης του αιτούντος χωρίς προηγούμενη τακτοποίηση των οφειλών του έναντι του ασφαλιστικού Οργανισμού κατέληξε το Δικαστήριο σταθμίζοντας αφενός, την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, τη σοβαρότητα των παθήσεών του   και την κατά ιατρική πρόβλεψη αντιμετώπισή τους χειρουργικώς και αφετέρου, το δημόσιο συμφέρον που έγκειται στην ανάγκη διασφαλίσεως της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως.    ...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

Στατιστικά Εργασιών Τμήματος Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης Ν.3068/2002 από 16-9-2012 έως 30-6-2013

...περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/4/2014 έως 31/5/2014

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/3/2014 έως 31/3/2014

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/2/2014 έως 28/2/2014

...περισσότερα