Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σε αυτήν, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες (αρμοδιότητα του Δικαστηρίου,οργανόγραμμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πρόσβασης και πολλά άλλα στοιχεία), καθώς και επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ


Τα μέλη
Κωνσταντίνος Ζουρνατζής
Ευαγγελία Ζωγραφάκη
Πρωτοδίκες ΔΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με μελέτη (EU Scoreboard) που εκπονήθηκε από την Κομισιόν, κατά την εκπνοή της Ελληνικής Προεδρίας, και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη ως προς το ποσοστό των επιλυμένων σε πρώτο βαθμό διοικητικών υποθέσεων.

                   (Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 6/7/2014)


Πρόσφατες Αποφάσεις

Αναρμοδιότητα – Παραπομπή στο Διοικητικό Εφετείο – Δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου

Με τη 1145/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28 Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι η αμφισβήτηση πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία είχε εγκριθεί η εφαρμογή, σε βάρος των προσφευγόντων, των όρων του άρθρου 14 της διακήρυξης φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για θέση μικροπωλητή κουλουριών, στη συμβολή της οδού Αθηνάς και Πλατείας Ομονοίας, μετά την κήρυξη του πρώτου προσφεύγοντος ως εκπτώτου πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας, είναι διαφορά που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος επί κοινοχρήστου πράγματος, η οποία ως εκ τούτου έχει χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως.   Επομένως, η κρινόμενη υπόθεση, που αφορά ζήτημα, το οποίο ανακύπτει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας με την κοινοποίηση στον πλειοδότη της πράξης ανάθεσης του έργου, δεν εντάσσεται στο στάδιο προ της κατακυρώσεως του διαγωνισμού αλλά ανέκυψε μετά από αυτή, με αποτέλεσμα το ζήτημα αυτό να ανήκει, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ι΄ του ν. 1406/1983, στην αρμοδιότητα του δικαστού της συμβάσεως που είναι σύμφωνα με το αρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Δ.Δ., το Διοικητικό Εφετείο.  ...περισσότερα

Προσωρινή προστασία – Κατάσχεση ακινήτου

Με την 379/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β΄ Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση και ανέστειλε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος, για χρέη του προς το Δήμο Αθηναίων, ύψους 8.340,00 ευρώ.  Αφού συνεκτιμήθηκε αφενός ότι, η οφειλή του αιτούντος προς τον καθού η αίτηση Δήμο δεν ελέγχεται ως ιδιαιτέρως υψηλή και αφετέρου η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ήτοι το γεγονός ότι εμφανίζει ζημίες κατά τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κατοικία του και περαιτέρω τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, το Δικαστήριο έκρινε ότι, από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης εκθέσεως αναγκαστικής κατάσχεσης, ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής του και συνεπώς συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.        ...περισσότερα

Παραπομπή στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Συνυπολογισμός κινήτρου απόδοσης σε συντάξιμες αποδοχές

Με την 2075/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  Έκρινε ότι, η αμφισβήτηση αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Νέας Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος, πρώην τακτικού υπαλλήλου του καθού Ιδρύματος και ήδη συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω Υποκαταστήματος, με την οποία του είχε απονεμηθεί σύνταξη λόγω γήρατος χωρις να συνυπολογιστούν στις συντάξιμες αποδοχές του για τον καθορισμό του ύψους της, τα ποσά που ελάμβανε ως κίνητρο απόδοσης, ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Και τούτο διότι από την προσβαλλόμενη απόφαση δημιουργείται συνταξιοδοτική διαφορά, ανεξαρτήτως του οργάνου που την εξέδωσε και χωρίς να ασκεί επιρροή το ότι ο προσφεύγων, κατά την αποχώρηση του από την υπηρεσία, επέλεξε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των κοινών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. ...περισσότερα

Δαπάνη για αγορά ανυψωτικού μηχανήματος ΑΜΕΑ

Με τη 17249/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Τριμελές) έγινε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας κατά αποφάσεως της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ν. Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένστασή της κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω Υποκαταστήματος.  Με την τελευταία απόφαση είχε απορριφθεί αίτημά της περί αποδόσεως σε αυτήν της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε για την αγορά ανυψωτικού συστήματος Α.Μ.Ε.Α.  Αφού ελήφθη υπόψη ότι: α) η απαρίθμηση στο άρθρο 28 παρ. 1 του Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α., των παρεχομένων από το Ίδρυμα βοηθητικών και θεραπευτικών μέσων είναι ενδεικτική, ενώ, δεν αποκλείεται η χορήγηση και άλλων τέτοιων μέσων, εφόσον κριθούν απαραίτητα για τον ασφαλισμένο μετά από την τήρηση της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας, β) από το είδος και τη φύση της πάθησης της προσφεύγουσας (πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας από 25ετίας), όπως αυτή προέκυπτε από βεβαίωση του Ασκληπιείου Βούλας («δε βαδίζει, δεν αυτοεξυπηρετείται και χρήζει συνοδείας ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου»), συνάγεται ότι καθίσταται άκρως δυσχερής, αν όχι αδύνατη η μετακίνηση της, χωρίς τη βοήθεια κι άλλου προσώπου και γ) σύμφωνα με γνωμάτευση, η οποία υπογράφεται από ελεγκτή ιατρό του Ι.Κ.Α., η εν λόγω ασφαλισμένη είχε ανάγκη από ανελκυστήρα σκάλας με πολυθρόνα, καθώς διαμένει σε δεύτερο όροφο κατοικίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσφεύγουσα είχε ειδική ανάγκη χρήσης ανυψωτικού συστήματος για Α.Μ.Ε.Α. και ως εκ τούτου, πρέπει να της αποδοθεί η ένδικη δαπάνη.     
...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης – Θάνατος ασθενούς

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Κατάσχεση εις χείρας τρίτου μισθού

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις

Με την 285/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση πράξεως του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με την οποία γνωστοποιήθηκε σε αυτήν οφειλή της, ύψους 79.114,49 ευρώ, προερχόμενη από διαφορές επικουρικών συντάξεων που της χορηγήθηκαν, αχρεωστήτως, κατά το χρονικό διάστημα από 29-05-2008 έως 30-11-2015, κατά το μέρος που η πράξη αυτή συνεπάγεται τη λήψη σε βάρος της αιτούσας, για τον εξεναγκασμό ή τη διασφάλιση αναγκαστικής είσπραξης της ένδικης οφειλής, του διοικητικού μέτρου της παρακράτησης της χορηγούμενης σε αυτή από το διάδικο Ταμείο επικουρικής σύνταξης για ποσό που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της συναφούς ασκηθείσας κατ’ αυτής προσφυγής.  Παραδεκτώς ζητείται η αναστολή εκτελέσεως του συγκεκριμένου εγγράφου, δοθέντος ότι επάγεται έννομες συνέπειες ως προς την αιτούσα, εφόσον δε μνημονεύεται σε τούτο ούτε άλλωστε προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι έχει προηγηθεί η έκδοση του οικείου νομίμου τίτλου, ήτοι της καταλογιστικής εκείνης πράξης, με την οποία αναζητήθηκε η επιστροφή από αυτήν των αχρεωστήτως ληφθεισών ενδίκων ασφαλιστικών εισφορών.  Αφού λήφθηκε υπόψη αφενός, το ύψος της ένδικης οφειλής της προς το διάδικο Ταμείο, αφετέρου, τα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας που όπως πιθανολογήθηκε από τα προσκομισθέντα από την ίδια οικονομικά και φορολογικά στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από συντάξεις (εξ ιδίου δικαιώματος και λόγω χηρείας), συνολικού ποσού 1.510,71 ευρώ, καθώς επίσης το γεγονός ότι η τελευταία, εκτός από τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με προεξάρχουσα αυτή της εξυπηρέτησης του στεγαστικού της δανείου (με μηνιαία δόση 416,27 ευρώ), στηρίζει οικονομικά το στερούμενο αξιόλογων πόρων ενήλικο άνεργο τέκνο της και αφού σταθμίστηκε περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με την επικαούμενη οικονομική της βλάβη, σε συνδυασμό και με το ότι η συναφής προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, κρίθηκε ότι συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.     

 

 

...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»
Θεσσαλονίκη Δευτέρα  23 Μαΐου 2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/2/2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/2/2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13/2/2016

...περισσότερα

Επίσκεψη ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας του Βελγίου, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

...περισσότερα