Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σε αυτήν, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες (αρμοδιότητα του Δικαστηρίου,οργανόγραμμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πρόσβασης και πολλά άλλα στοιχεία), καθώς και επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ


Τα μέλη
Κωνσταντίνος Ζουρνατζής
Ευαγγελία Ζωγραφάκη
Πρωτοδίκες ΔΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με μελέτη (EU Scoreboard) που εκπονήθηκε από την Κομισιόν, κατά την εκπνοή της Ελληνικής Προεδρίας, και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη ως προς το ποσοστό των επιλυμένων σε πρώτο βαθμό διοικητικών υποθέσεων.

                   (Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 6/7/2014)


Πρόσφατες Αποφάσεις

Προσωρινή Προστασία – Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις

Με την 285/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση πράξεως του Προϊσταμένου της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με την οποία γνωστοποιήθηκε σε αυτήν οφειλή της, ύψους 79.114,49 ευρώ, προερχόμενη από διαφορές επικουρικών συντάξεων που της χορηγήθηκαν, αχρεωστήτως, κατά το χρονικό διάστημα από 29-05-2008 έως 30-11-2015, κατά το μέρος που η πράξη αυτή συνεπάγεται τη λήψη σε βάρος της αιτούσας, για τον εξεναγκασμό ή τη διασφάλιση αναγκαστικής είσπραξης της ένδικης οφειλής, του διοικητικού μέτρου της παρακράτησης της χορηγούμενης σε αυτή από το διάδικο Ταμείο επικουρικής σύνταξης για ποσό που υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της συναφούς ασκηθείσας κατ’ αυτής προσφυγής.  Παραδεκτώς ζητείται η αναστολή εκτελέσεως του συγκεκριμένου εγγράφου, δοθέντος ότι επάγεται έννομες συνέπειες ως προς την αιτούσα, εφόσον δε μνημονεύεται σε τούτο ούτε άλλωστε προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι έχει προηγηθεί η έκδοση του οικείου νομίμου τίτλου, ήτοι της καταλογιστικής εκείνης πράξης, με την οποία αναζητήθηκε η επιστροφή από αυτήν των αχρεωστήτως ληφθεισών ενδίκων ασφαλιστικών εισφορών.  Αφού λήφθηκε υπόψη αφενός, το ύψος της ένδικης οφειλής της προς το διάδικο Ταμείο, αφετέρου, τα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας που όπως πιθανολογήθηκε από τα προσκομισθέντα από την ίδια οικονομικά και φορολογικά στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από συντάξεις (εξ ιδίου δικαιώματος και λόγω χηρείας), συνολικού ποσού 1.510,71 ευρώ, καθώς επίσης το γεγονός ότι η τελευταία, εκτός από τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με προεξάρχουσα αυτή της εξυπηρέτησης του στεγαστικού της δανείου (με μηνιαία δόση 416,27 ευρώ), στηρίζει οικονομικά το στερούμενο αξιόλογων πόρων ενήλικο άνεργο τέκνο της και αφού σταθμίστηκε περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον σε σχέση με την επικαούμενη οικονομική της βλάβη, σε συνδυασμό και με το ότι η συναφής προσφυγή δεν παρίσταται προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, κρίθηκε ότι συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.     

 

 

...περισσότερα

Αντισυνταγματικότητα – Ανεπίτρεπτη εξομοίωση ασκουμένων δικηγόρων με εν ενεργεία δικηγόρους πρώτης πενταετίας

Με την 18906/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του προσφεύγοντος δικηγόρου και ακύρωσε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, με την οποία απορρίφθηκε ένστασή του κατά αποφάσεως του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ως άνω Ταμείου.  Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί αίτηση του προσφεύγοντος για απαλλαγή του από την αναδρομική καταβολή εισφορών άσκησης δικηγορίας για τον κλάδο υγείας και πρόνοιας του καθ’ ου Ταμείου, για το χρονικό διάστημα από 5-08-2011 έως 13-02-2013.  Κρίθηκε ότι, η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος για απαλλαγή του από τις εισφορές άσκησης και για χορήγηση σε αυτόν και στα μέλη της οικογένειάς του, ασφαλιστικού βιβλιαρίου και η οποία στηρίχθηκε στη διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.  Και τούτο διότι, η διάταξη αυτή, στο βαθμό που εξομοιώνει τους ασκουμένους δικηγόρους με τους εν ενεργεία δικηγόρους της πρώτης πενταετίας αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Σ) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 5 του Σ. καθόσον θεσπίζει ενιαία ρύθμιση (υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο πρόνοιας με αυτασφάλιση, ίδιο ύψος εισφορών) για διακεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, που υπάγονται σε διαφορετικό νομικό καθεστώς, δηλαδή τελούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και οι οποίες δικαιολογούν και επιβάλλουν τη διαφοροποίηση της ασφαλιστικής του κατάστασης.  Αντίθετη μειοψηφία.    

 

...περισσότερα

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων

Με την 12807/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση ανακοπή και ακύρωσε τη με αριθμό 5802/18-11-2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, με την οποία κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα στην έκθεση ακίνητα του ανακόπτοντος, ως υπευθύνου διαχειριστή, για τα αναφερόμενα, στο συνημμένο στην ίδια έκθεση πίνακα, χρέη της εταιρείας στην οποία συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι, εφόσον δεν προέκυπτε από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι πριν από την επιβολή της ως άνω κατάσχεσης σε βάρος του ανακόπτοντος κοινοποιήθηκε σε αυτόν επίκαιρη ατομική ειδοποίηση χρεών, με την οποία να του γνωστοποιούνται οι αναφερόμενες στην οικεία έκθεση κατάσχεσης πράξεις ταμειακής βεβαίωσης των χρεών του ίδιου ατομικά και ως διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας, που αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση για τη λήψη σε βάρος του μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, όπως είναι η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης είναι ακυρωτέα
...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού


Με την 82/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές) το Δικαστήριο απέρριψε την υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, με το οποίο είχε επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας εταιρείας, η οποία διατηρεί κατάστημα στην παραλιακή περιοχή της Αρτέμιδας Αττικής, ποσό 6.699,68 ευρώ, ως προδήλως απαράδεκτη.  Κρίθηκε ότι, η διαφορά, η οποία δημιουργείται από την έκδοση του ως άνω πρωτοκόλλου φέρει τα χαρακτηριστικά ιδιωτικής διαφοράς, αφού η εν λόγω αποζημίωση, που επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος, στην έννοια του οποίου, κατά το άρθρο 2 του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄285), συγκαταλέγεται και ο αιγιαλός, έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει ο αυθαίρετος χρήστης, ήτοι ανταλλάγματος αναλόγου με εκείνο που οφείλεται στον εκμισθωτή ιδιωτικού ακινήτου, ως μίσθωμα, για την όμοια ωφέλεια που αποκομίζει ο μισθωτής από τη χρήση του μισθίου.  Δεν παραλλάσσει δε η μορφή αυτής της διαφοράς από το γεγονός ότι το ως άνω αντάλλαγμα της χρήσης καθορίζεται, για τη μεν μίσθωση με σύμβαση, για τη δε αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος, από το αρμόδιο όργανο με πρωτόκολλο, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις την ίδια πάντως ωφέλεια καλύπτει, ενώ τελικά και η αποζημίωση που ορίζεται με το πρωτόκολλο μπορεί να καθορισθεί σε άλλο ύψος μετά από ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου.  Ως εκ τούτου, η εκδίκαση της ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου καθορισμού της αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 3 του Συντάγματος.
...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Εκχώρηση Μισθωμάτων

Με την 70/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές) απορρίφθηκε η υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του αιτούντος χρέος ποσού 9.600 ευρώ, προερχόμενο από φερόμενα ως ανείσπρακτα μισθώματα, τις απαιτήσεις του για τα οποία εκχώρησε στο Ελληνικό Δημόσιο ο εκμισθωτής του ακινήτου, όπου στεγάζεται η επιχείρηση του αιτούντος, λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.  Κρίθηκε ότι, η φύση του εν λόγω χρέους (από μισθώματα επαγγελατικής στέγης) και η υποκείμενη σχέση (μίσθωση) είναι ιδιωτική και ως εκ τούτου η απαίτηση του Δημοσίου για την οποία διενεργείται διοικητική εκτέλεση, είναι ιδιωτικού δικαίου.  Ως εκ τούτου, αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την ταμειακή βεβαίωση και την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων που είναι κατά τη φύση τους ιδιωτικού δικαίου είναι τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς οι εν λόγω διαφορές είναι ιδιωτικές. 
...περισσότερα

Αγωγή – Αδικαιολόγητος Πλουτισμός

Με την 528/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικέιου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές) έγινε δεκτή αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας και υποχρεώθηκε το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο να της καταβάλει ποσό ύψους 206.377,98 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και έως την εξόφληση, που αντιστοιχεί στο ποσό που το τελευταίο εξοικονόμησε από την άνευ ανταλλάγματος εκτέλεση της από 10-07-2006 σύμβασης προμήθειας αναλώσιμων υλικών για τα non – compact εκτυπωτικά μηχανήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) κατά το διάστημ από 1-01-2010 έως 30-06-2010.  Αφού ελήφθησαν υπόψη τα προσκομισθέντα έγγραφα και ιδίως τα πρακτικά για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αναλώσιμων υλικών των non –impact εκτυπωτικών συστημάτων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή της Γ.Γ.Π.Σ., διαπιστώθηκε ότι το εναγόμενο προμηθεύτηκε από την ενάγουσα αναλώσιμα υλικά σε εκτέλεση της από 10-07-2006 σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής, κάτι άλλωστε που δεν αρνήθηκε το εναγόμενο, τα οποία χρησιμοποίησε για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ., πλην όμως δεν εξόφλησε τα αντίστοιχα τιμολόγια λόγω ακυρότητας της σύμβασης αυτής, για το λόγο ότι η τελευταία δεν υποβλήθηκε πριν την υπογραφή της προς έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως κρίθηκε με την 2459/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  Συνεπώς, το εναγόμενο κατέστη χωρίς νόμιμη αιτία αδικαιολογήτως πλουσιότερο, με ζημία της ενάγουσας, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή της για την παροχή των αναλώσιμων υλικών, την οποία θα υποχρεωνόταν να καταβάλει σε άλλο πρόσωπο, εάν του ανέθετε την εκτέλεση έγκυρης σύμβασης.   ...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία - Ταμειακή Βεβαίωση

...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/2/2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/2/2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13/2/2016

...περισσότερα

Επίσκεψη ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας του Βελγίου, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/2/2015 έως 31/5/2015

...περισσότερα