Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σε αυτήν, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες (αρμοδιότητα του Δικαστηρίου,οργανόγραμμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πρόσβασης και πολλά άλλα στοιχεία), καθώς και επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ


Τα μέλη
Κωνσταντίνος Ζουρνατζής
Ευαγγελία Ζωγραφάκη
Πρωτοδίκες ΔΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με μελέτη (EU Scoreboard) που εκπονήθηκε από την Κομισιόν, κατά την εκπνοή της Ελληνικής Προεδρίας, και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη ως προς το ποσοστό των επιλυμένων σε πρώτο βαθμό διοικητικών υποθέσεων.

                   (Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 6/7/2014)


Πρόσφατες Αποφάσεις

Άκυρη διοικητική πράξη – Μη αναγραφή της ημερομηνίας εκδόσεώς της

Με τη 2129/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση προσφυγή  και ακύρωσε πράξεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος εισφορά σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο πόλεως ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην περιοχή Βακαλόπουλο του Δήμου Παλλήνης Αττικής.  Κρίθηκε ότι, εφόσον από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της προσβαλλομένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, προκύπτει ότι, το πρωτότυπο αυτής δε φέρει χρονολογία εκδόσεως, στοιχείο αναγκαίο για το κύρος της πράξης αυτής, η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομικώς πλημμελής και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί.    
...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Παραπομπή στο Διοικητικό Εφετείο – Δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου

Με τη 1145/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28 Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι η αμφισβήτηση πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία είχε εγκριθεί η εφαρμογή, σε βάρος των προσφευγόντων, των όρων του άρθρου 14 της διακήρυξης φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για θέση μικροπωλητή κουλουριών, στη συμβολή της οδού Αθηνάς και Πλατείας Ομονοίας, μετά την κήρυξη του πρώτου προσφεύγοντος ως εκπτώτου πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας, είναι διαφορά που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος επί κοινοχρήστου πράγματος, η οποία ως εκ τούτου έχει χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως.   Επομένως, η κρινόμενη υπόθεση, που αφορά ζήτημα, το οποίο ανακύπτει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας με την κοινοποίηση στον πλειοδότη της πράξης ανάθεσης του έργου, δεν εντάσσεται στο στάδιο προ της κατακυρώσεως του διαγωνισμού αλλά ανέκυψε μετά από αυτή, με αποτέλεσμα το ζήτημα αυτό να ανήκει, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ι΄ του ν. 1406/1983, στην αρμοδιότητα του δικαστού της συμβάσεως που είναι σύμφωνα με το αρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Δ.Δ., το Διοικητικό Εφετείο.  ...περισσότερα

Προσωρινή προστασία – Κατάσχεση ακινήτου

Με την 379/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β΄ Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση αίτηση και ανέστειλε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κατασχέθηκε ακίνητο του αιτούντος, για χρέη του προς το Δήμο Αθηναίων, ύψους 8.340,00 ευρώ.  Αφού συνεκτιμήθηκε αφενός ότι, η οφειλή του αιτούντος προς τον καθού η αίτηση Δήμο δεν ελέγχεται ως ιδιαιτέρως υψηλή και αφετέρου η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ήτοι το γεγονός ότι εμφανίζει ζημίες κατά τα οικονομικά έτη 2013 και 2014, το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κατοικία του και περαιτέρω τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, το Δικαστήριο έκρινε ότι, από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης εκθέσεως αναγκαστικής κατάσχεσης, ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής του και συνεπώς συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.        ...περισσότερα

Παραπομπή στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Συνυπολογισμός κινήτρου απόδοσης σε συντάξιμες αποδοχές

Με την 2075/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  Έκρινε ότι, η αμφισβήτηση αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Νέας Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος, πρώην τακτικού υπαλλήλου του καθού Ιδρύματος και ήδη συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω Υποκαταστήματος, με την οποία του είχε απονεμηθεί σύνταξη λόγω γήρατος χωρις να συνυπολογιστούν στις συντάξιμες αποδοχές του για τον καθορισμό του ύψους της, τα ποσά που ελάμβανε ως κίνητρο απόδοσης, ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Και τούτο διότι από την προσβαλλόμενη απόφαση δημιουργείται συνταξιοδοτική διαφορά, ανεξαρτήτως του οργάνου που την εξέδωσε και χωρίς να ασκεί επιρροή το ότι ο προσφεύγων, κατά την αποχώρηση του από την υπηρεσία, επέλεξε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των κοινών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. ...περισσότερα

Δαπάνη για αγορά ανυψωτικού μηχανήματος ΑΜΕΑ

Με τη 17249/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Τριμελές) έγινε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας κατά αποφάσεως της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ν. Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένστασή της κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω Υποκαταστήματος.  Με την τελευταία απόφαση είχε απορριφθεί αίτημά της περί αποδόσεως σε αυτήν της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε για την αγορά ανυψωτικού συστήματος Α.Μ.Ε.Α.  Αφού ελήφθη υπόψη ότι: α) η απαρίθμηση στο άρθρο 28 παρ. 1 του Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α., των παρεχομένων από το Ίδρυμα βοηθητικών και θεραπευτικών μέσων είναι ενδεικτική, ενώ, δεν αποκλείεται η χορήγηση και άλλων τέτοιων μέσων, εφόσον κριθούν απαραίτητα για τον ασφαλισμένο μετά από την τήρηση της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας, β) από το είδος και τη φύση της πάθησης της προσφεύγουσας (πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας από 25ετίας), όπως αυτή προέκυπτε από βεβαίωση του Ασκληπιείου Βούλας («δε βαδίζει, δεν αυτοεξυπηρετείται και χρήζει συνοδείας ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου»), συνάγεται ότι καθίσταται άκρως δυσχερής, αν όχι αδύνατη η μετακίνηση της, χωρίς τη βοήθεια κι άλλου προσώπου και γ) σύμφωνα με γνωμάτευση, η οποία υπογράφεται από ελεγκτή ιατρό του Ι.Κ.Α., η εν λόγω ασφαλισμένη είχε ανάγκη από ανελκυστήρα σκάλας με πολυθρόνα, καθώς διαμένει σε δεύτερο όροφο κατοικίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η προσφεύγουσα είχε ειδική ανάγκη χρήσης ανυψωτικού συστήματος για Α.Μ.Ε.Α. και ως εκ τούτου, πρέπει να της αποδοθεί η ένδικη δαπάνη.     
...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης – Θάνατος ασθενούς

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Κατάσχεση εις χείρας τρίτου μισθού

...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ»
Θεσσαλονίκη Δευτέρα  23 Μαΐου 2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/2/2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 13/2/2016

...περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 13/2/2016

...περισσότερα

Επίσκεψη ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας του Βελγίου, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

...περισσότερα