Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σε αυτήν, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες (αρμοδιότητα του Δικαστηρίου,οργανόγραμμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πρόσβασης και πολλά άλλα στοιχεία), καθώς και επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ


Τα μέλη
Κωνσταντίνος Ζουρνατζής
Ευαγγελία Ζωγραφάκη
Πρωτοδίκες ΔΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με μελέτη (EU Scoreboard) που εκπονήθηκε από την Κομισιόν, κατά την εκπνοή της Ελληνικής Προεδρίας, και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη ως προς το ποσοστό των επιλυμένων σε πρώτο βαθμό διοικητικών υποθέσεων.

                   (Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 6/7/2014)


Πρόσφατες Αποφάσεις

Προσωρινή προστασία – Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για ληξιπρόθεσμα χρέη προερχόμενα από φορολογικές οφειλές της αιτούσας, υπό την ιδιότητα αυτής ως κληρονόμου οφειλέτη του Ελληνικ

Με την 928/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 8ο Μονομελές, σε Συμβούλιο) έγινε δεκτή αίτηση της αιτούσας και ανεστάλησαν εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας των Τραπεζών με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» για ληξιπρόθεσμα χρέη ποσού 298.629,76 ευρώ, προερχόμενα από φορολογικές οφειλές της αιτούσας, υπό την ιδιότητα αυτής ως κληρονόμου οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου.  Κρίθηκε ότι, η ασκηθείσα ανακοπή είναι προδήλως βάσιμη, ανεξαρτήτως της τυχόν βλάβης της αιτούσας.  Και τούτο διότι, εφόσον εχώρησε εκ μέρους της αιτούσας, όταν αυτή ενηλικιώθηκε, την 16-07-2010, αποποίηση της κληρονομίας του κληρονομούμενου παππού της, εντός της προθεσμίας που τάσσεται από το άρθρο 1912 του Α.Κ. για τη διενέργεια της απογραφής, η αιτούσα δεν είχε πλέον ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις από την εν λόγω κληρονομία και επομένως μη νομίμως, χωρίς προηγουμένως να έχει ανατραπεί ή να έχει αμφισβητηθεί από το Δημόσιο το γεγονός της ως άνω αποποιήσεως, επιβλήθηκε κατάσχεση εις βάρος της, εφόσον  αυτή δεν ήταν κατά νόμο υπόχρεη.         
...περισσότερα

Άρση των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 περιοριστικών μέτρων

Με την 3307/2014 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε εν μέρει δεκτή προσφυγή του προσφεύγοντος και ακυρώθηκε η ΔΝΥ 111331 ΕΞ 2013 ΕΜΠ/5-08-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία απορρίφθηκε η 25571/11-06-2013 αίτησή του περί άρσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 περιοριστικών μέτρων, που του είχαν επιβληθεί με την 19773/2-05-2013 πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, λόγω της ιδιότητας του ως διευθύνοντος συμβούλου εταιρείας, η οποία, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν διενεργηθέντος εξωλογιστικού προσδιορισμού των εισοδημάτων της, δεν απέδωσε φόρο εισοδήματος και φόρο προστιθέμενης αξίας, που υπερέβαινε τα όρια του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄179), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ν. 3296/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄253).  Κρίθηκε ότι, η φορολογική αρχή δεν απέδειξε ότι η ως άνω εταιρεία κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο προσφεύγων διατέλεσε διευθύνων σύμβουλος αυτής, δεν απέδωσε Φ.Π.Α. το συνολικό ύψος του οποίου υπερβαίνει το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
...περισσότερα

Πρόστιμο από αχρεωστήτως καταβληθείσα κοινοτική ενίσχυση – Παραγραφή

Με την 8775/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Τριμελές) έγινε δεκτή προσφυγή και ακυρώθηκε η με αριθμό 56876/16-09-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 29.502,80 ευρώ, ίσο με το τριπλάσιο του ποσού της ενισχύσεως που φέρεται ότι καταβλήθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία, αχρεωστήτως, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του έτους 1994 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄173) και η οποία εκδόθηκε κατόπιν επαναλήψεως διαδικασίας έκδοσης της.  Κρίθηκε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να αναζητήσει το ένδικο αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κοινοτικής ενίσχυσης καθώς και να επιβάλει το σχετικό πρόστιμο είχε παραγραφεί, δεδομένου ότι από τη διαπίστωση της αχρεώστητης καταβολής κοινοτικής ενίσχυσης, με τη σύνταξη της υπ’ αριθ 438/10-02-1995 εκθέσεως ελέγχου των αρμοδίων οργάνων του Ο.Ε.Ε.Ε. μέχρι την κοινοποίηση στην προσφεύγουσα στις 30-07-2003 της αρχικής πράξης περί αναζητήσεως των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιβολής προστίμου για τους μήνες Σεπτέμβριο – Νοέμβριο 1994 είχε παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας.  
...περισσότερα

Ακύρωση άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας

Με την 3154/2014 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας και ακυρώθηκε άρνηση χορήγησης σε αυτήν αποδεικτικού ενημερότητας χρεών της προς το Δημόσιο, η οποία εκδηλώθηκε με ενυπόγραφη σημείωση υπαλλήλου επί της από 7-03-2013 σχετικής αίτησης της προς τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, αφού η προσφεύγουσα, η οποία ετέθη υπό καθεστώς αναδιοργάνωσης με την 1000/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και προέβη τον Ιούνιο του 2011 στην πλήρη εξόφληση της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου στα πλαίσια του ως άνω σχεδίου αναδιοργάνωσης, καταβάλλοντας το ποσό των 64.461,14 ευρώ, που του αναλογούσε, βάσει του σχεδίου, ο εν λόγω τρόπος ικανοποίησης της απαίτησης του καθού, συνιστά για την οφειλή αυτή νόμιμη τακτοποίησή της, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Φ.Ε.Κ. Α΄43), η οποία καθιστά, κατά τον κρίσιμο χρόνο, επιτρεπτή τη χορήγηση ενημερότητας.  
...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Δέσμευση και Απόσυρση από την κυκλοφορία καθαριστικού προϊόντος

Με την 11926/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3023012/2256/2-11-2007 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση και απόσυρση από την κυκλοφορία καθαριστικού προϊόντος παραγωγής και διάθεσης της προσφεύγουσας εταιρείας,  υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 1406/1983, όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 3900/2010, ως διαφορά που αφορά στην κυκλοφορία προϊόντος. ...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Ανάκληση άδειας λειτουργίας πτηνοτροφείου

Με την 8921/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 7ο Τριμελές) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι, η ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από την υπ’ αριθ. 353/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας, με την οποία αποφασίστηκε η ανάκληση άδειας λειτουργίας πτηνοτροφείου, ιδιοκτησίας της προσφεύγουσας,  υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4Α του άρθρου 1 του ν. 1406/1983, όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 3900/2010, ως διαφορά σχετική με τη χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας και για την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων καθώς και από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει την ασκούμενη οικονομική δραστηριότητα. 
...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Δεκτή αίτηση αναστολής ως προς την κύρια κατοικία και απορριπτική ως προς τη δευτερεύουσα

Με τη 1313/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές, σε Συμβούλιο), έγινε εν μέρει δεκτή αίτηση του αιτούντος και ανεστάλη η εκτέλεση της με αριθ. 4747/23-07-2013 πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος του, πρόστιμο ποσού 125.000 ευρώ.  Το Δικαστήριο σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος και αφού έλαβε υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος αλλά και τα εισοδήματά του και την περιουσία του, έκρινε ότι η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που αφορά στο εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας του επί του διαμερίσματος του στο Χαλάνδρι, που αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού και της συζύγου του και να απαγορευθεί η λήψη διοικητικών, καταναγκαστικών κλπ. μέτρων σε σχέση με το δικαίωμα αυτό έως την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής.  Αντίθετα, απέρριψε την υπό κρίση αίτηση όσον αφορά στο έτερο ακίνητό του στα Χανιά, το οποίο αποτελεί δευτερεύουσα κατοικία αυτού και της  συζύγου του. 
...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/2/2015 έως 31/5/2015

...περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/10/2014 έως 31/1/2015

...περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/9/2014 έως 30/9/2014

...περισσότερα