Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

Σε αυτήν, μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες (αρμοδιότητα του Δικαστηρίου,οργανόγραμμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πληροφορίες πρόσβασης και πολλά άλλα στοιχεία), καθώς και επιλεγμένη πρόσφατη νομολογία.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Νικολόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ


Τα μέλη
Κωνσταντίνος Ζουρνατζής
Ευαγγελία Ζωγραφάκη
Πρωτοδίκες ΔΔ


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σύμφωνα με μελέτη (EU Scoreboard) που εκπονήθηκε από την Κομισιόν, κατά την εκπνοή της Ελληνικής Προεδρίας, και η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, η Ελλάδα εμφανίζεται πρώτη ως προς το ποσοστό των επιλυμένων σε πρώτο βαθμό διοικητικών υποθέσεων.

                   (Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 6/7/2014)


Πρόσφατες Αποφάσεις

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας – Claw back

Με την 251/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι, από την αμφισβήτηση της νομιμότητας της προσβαλλόμενης με την κρινόμενη προσφυγή αποφάσεως του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με την οποία η προσφεύγουσα Ανώνυμη Φαρμακευτική Εταιρεία κλήθηκε να καταβάλει στο καθ ου η προσφυγή ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην οφειλόμενη από αυτή αυτόματη επιστροφή  (claw back), κατ  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 41), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 4093/2012 Φ.Ε.Κ. Α 222) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 18) και το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4262/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 114) γεννάται ακυρωτική διαφορά, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. ...περισσότερα

Κοινωνική ασφάλιση – Χορήγηση σύνταξης- Μη λύση γάμου

Με την 11700/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 11ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκνανε δεκτή την προσφυγή της προσφεύγουσας και ακύρωσε τη με αριθμό 52Α/470/2010 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Συντάξεων Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί ένσταση της κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ανωτέρω Υποκαταστήματος.  Με την τελευταία είχε ομοίως απορριφθεί αίτηση της προσφεύγουσας περί χορηγήσεως σε αυτήν κυρίας συντάξεως, λόγω θανάτου του συζύγου της από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  Κρίθηκε ότι, έως το χρόνο θανάτου του συζύγου της προσφεύγουσας ο γάμος της με αυτόν υφίστατο και συνεπώς αυτή δικαιούται τη χορήγηση κύριας και επικουρικής συντάξεως από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αντιστοίχως, λόγω χηρείας.  Και τούτο διότι δεν αποδείχθηκε η κοινοποίηση της 219/2002 αποφάσεως περί λύσεως του γάμου της προσφεύγουσας με τον αποβιώσαντα σύζυγό της, ενώ εξάλλου από το με ημερομηνία 1-03-2005 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου προέκυπτε ότι κατά τον ανωτέρω χρόνο θανάτου του συζύγου της δεν είχε καν τελεσιδικήσει η ανωτέρω δικαστική απόφαση.    
...περισσότερα

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αρμοδιότητα Πολιτικών Δικαστηρίων

Με τη 1801/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β Μονομελές) απορρίφθηκε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάχθηκε ο Ο.Ε.Κ. να καταβάλει στην καθ’ ης η ανακοπή εταιρεία ποσό, ως αποζημίωση από προμήθεια εγγυητικών επιστολών της Γενικής Τράπεζας και Εγνατίας Τράπεζας, στα πλαίσια κατασκευής έργου ανέγερσης κατοικιών.  Κρίθηκε ότι, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.  Και τούτο διότι η επίδικη διαφορά προκλήθηκε από την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε από πολιτικό δικαστή, κατά τη διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 του Κ.Πολ.Δ. Δεδομένου δε, ότι η έκδοση διαταγής πληρωμής εντάσσεται στην άσκηση δικαστικής και όχι διοικητικής αρμοδιότητας, κρίθηκε ότι ο έλεγχος της ορθότητας της αποφάσεως του δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση, ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.  

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας – Σφράγιση χώρου λατρείας θρησκευτικής κοινότητας

Με την 535/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Β Τριμελές, σε Συμβούλιο) το Δικαστήριο κήρυξε εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παρέπεμψε την ασκηθείσα προσφυγή και τη συναφή αυτής αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  Κρίθηκε ότι, για την ένδικη διαφορά, η οποία προέκυψε από απόφαση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Παντελεήμονος, με την οποία αποφασίσθηκε η σφράγιση του χώρου λατρείας θρησκευτικής κοινότητας – σωματείου, με την αιτιολογία ότι λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν έχει προβλεφθεί ειδικώς, δήλαδή με τη μνεία του ειδικού αντικειμένου της ένδικο μέσο προσβολής της ως άνω πράξεως ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και κατά τούτο η ως άνω πράξη εμπίπτει στην κατά το εδάφιο α΄της παρ. 1 του άρθρου 95 του Συντάγματος γενική ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Αναγνώριση υποχρέωσης Δήμου περί καταβολής στο Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. επί εργολαβικής δαπάνης ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Αναγνώριση υποχρέωσης Δήμου περί καταβολής στο Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. επί εργολαβικής δαπάνης ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου
...περισσότερα

Ακύρωση αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αίτηση περί χορηγήσεως επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού

Ακύρωση αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αίτηση περί χορηγήσεως επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού ...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Τραυματισμός αστυνομικού από απόδραση κρατουμένου

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Τραυματισμός αστυνομικού από απόδραση κρατουμένου ...περισσότερα


Τελευταία Επικαιρότητα

Επίσκεψη ανώτατου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας του Βελγίου, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/2/2015 έως 31/5/2015

...περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

...περισσότερα

Στατιστικό Δημοσίευσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας από 1/10/2014 έως 31/1/2015

...περισσότερα

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

...περισσότερα