Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Προσωρινή δικαστική προστασία

Με την 928/2013 απόφαση του Δ.Π.Α.(τμήμα 15,σε συμβούλιο)κρίθηκε ότι συντρέχει λόγος αναστολής της προσβαλλόμενης πράξης του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη,σε βάρος της αιτούσας εταιρίας,του διοικητικού μέτρου της αυτόματης μεταφοράς των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της από  τον κατάλογο  συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φ.Κ.Α. (αρνητικός κατάλογος).