Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.Πρόσφατες αποφάσεις

Προσφυγή - Ακύρωση πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα

...περισσότερα

Αγωγή αποζημίωσης – Απαγόρευση δόμησης

...περισσότερα

Άκυρη διοικητική πράξη – Μη αναγραφή της ημερομηνίας εκδόσεώς της

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Παραπομπή στο Διοικητικό Εφετείο – Δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου

...περισσότερα

Προσωρινή προστασία – Κατάσχεση ακινήτου

...περισσότερα

Παραπομπή στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Συνυπολογισμός κινήτρου απόδοσης σε συντάξιμες αποδοχές

...περισσότερα

Δαπάνη για αγορά ανυψωτικού μηχανήματος ΑΜΕΑ

...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης – Θάνατος ασθενούς

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Κατάσχεση εις χείρας τρίτου μισθού

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις

...περισσότερα

Αντισυνταγματικότητα – Ανεπίτρεπτη εξομοίωση ασκουμένων δικηγόρων με εν ενεργεία δικηγόρους πρώτης πενταετίας

...περισσότερα

Ανακοπή –Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων

...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού

...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Εκχώρηση Μισθωμάτων

...περισσότερα

Αγωγή – Αδικαιολόγητος Πλουτισμός

...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία - Ταμειακή Βεβαίωση

...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων

...περισσότερα

Ανακοπή – Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης Κινητών

...περισσότερα

Κοινωνική ασφάλιση – Χορήγηση σύνταξης- Μη λύση γάμου

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας – Claw back

...περισσότερα

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αρμοδιότητα Πολιτικών Δικαστηρίων

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας – Σφράγιση χώρου λατρείας θρησκευτικής κοινότητας

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Αναγνώριση υποχρέωσης Δήμου περί καταβολής στο Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α. επί εργολαβικής δαπάνης ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου

...περισσότερα

Ακύρωση αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αίτηση περί χορηγήσεως επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Τραυματισμός αστυνομικού από απόδραση κρατουμένου

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Θάνατος Υπασπιστή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

...περισσότερα

Προσωρινή προστασία – Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για ληξιπρόθεσμα χρέη προερχόμενα από φορολογικές οφειλές της αιτούσας, υπό την ιδιότητα αυτής ως κληρονόμου οφειλέτη του Ελληνικ

...περισσότερα

Άρση των προβλεπόμενων στο άρθρο 14 του ν. 2523/1997 περιοριστικών μέτρων

...περισσότερα

Πρόστιμο από αχρεωστήτως καταβληθείσα κοινοτική ενίσχυση – Παραγραφή

...περισσότερα

Ακύρωση άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Δέσμευση και Απόσυρση από την κυκλοφορία καθαριστικού προϊόντος

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου – Ανάκληση άδειας λειτουργίας πτηνοτροφείου

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Δεκτή αίτηση αναστολής ως προς την κύρια κατοικία και απορριπτική ως προς τη δευτερεύουσα

...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης – Άρθρο 211 Κ.Δ.Δ.

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης – point system

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Διοικητική Αποβολή φιλοξενούμενης από τον Ξενώνα Αγίου Ιωάννη Ρέντη λόγω μη πλήρωσης πλέον των κριτηρίων διαμονής σε αυτόν

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας - Προσβολή πρωτοκόλλου βεβαίωσης βλάβης

...περισσότερα

Αστική Ευθύνη Δήμου Αθηναίων – Χρηματική Ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

...περισσότερα

Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ.- Χρηματική Ικανοποίηση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης αρνήσεως των οργάνων του Τ.Ε.Ε. για εγγραφή στα μητρώα μελών του και χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

...περισσότερα

Έλλειψη Δικαιοδοσίας – Αγγελιόσημο

...περισσότερα

Αστική Ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Χρηματική Ικανοποίηση για αποκατάσταση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης παράλειψης επιλογής σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου ανάκληση άδειας εργασίας αποκλειστικής νοσοκόμου

...περισσότερα

Υποθέσεις ν. 1406/83 και Αναστολών

...περισσότερα

Διαφορές Κ.Ε.Δ.Ε. – Ανακοπή κατά πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως

...περισσότερα

Αστική Ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Χρηματική Επιβάρυνση εις βάρος των Ιδιοκτητών ΚΤΕΟ – Αγωγή επί Φορολογικής Διαφοράς

...περισσότερα

Προσαύξηση Σύνταξης Ιπτάμενου Χειριστή της Ολυμπιακής Αερπορίας

...περισσότερα

Απόδοση από ιδιωτική κλινική του ποσού αυτόματης υποχρεωτικής επιστροφής (rebate) - Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση

...περισσότερα

Απόδοση από ιδιωτική κλινική του ποσού αυτόματης υποχρεωτικής επιστροφής (clawback) - Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση

...περισσότερα

Επιβολή προστίμου – Προστασία Καταναλωτή

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Αφαίρεση Στοιχείων Κυκλοφορίας ΙΧΦ

...περισσότερα

Αλλοδαποί – Διαδικασία Αντιρρήσεων

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Προσωρινή Ρύθμιση Κατάστασης – Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Αποζημίωση από μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Άσκηση επαγγέλματος αργυραμοιβού – ενεχυροδανειστή

...περισσότερα

Προσωρινή Προστασία – Σφράγιση Πλυντηρίου – Παράνομη Απασχόληση Αλλοδαπού.

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου κλείσιμο καταστήματος οπτικών

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας από αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006

...περισσότερα

Αυτοτελής φορολόγηση σύνταξης που λαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας θανόντων δικαστικών λειτουργών

...περισσότερα

Φορολογία δωρεών ονομαστικών μετοχών

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου επί προστίμου που επιβλήθηκε (κατ’ άρθρο 8 του ν. 2946/2001 - Α΄224) για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης χωρίς άδεια

...περισσότερα

Αναρμοδιότητα – Αρμοδιότητα Σ.τ.Ε. από αποφάσεις Επιτροπής Απαλλοτριώσεων

...περισσότερα

Συνταξιοδότηση από ΔΕΗ

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου από σύμβαση

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου – Τραυματισμός αστυνομικού – Παράνομη η παράλειψη του εναγομένου να τον εφοδιάσει με μέσα ασφάλειας και προστασίας

...περισσότερα

Τραυματισμός αστυνομικού-Αστική ευθύνη Ελληνικού Δημοσίου-Παραγραφή της αξίωσης

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία – Αίτηση ανάκλησης - Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

...περισσότερα

Καταλογισμός ιατρού λόγω παράνομης συνταγογράφησης

...περισσότερα

Αίτηση για διεξαγωγή συντηρητικής απόδειξης μέσω τοξικολογικής εξέτασης βιολογικού υλικού (οστών) αποβιώσαντος το έτος 2008

...περισσότερα

Δίκαιη Ικανοποίηση Δίκης

...περισσότερα

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Ιατροί ΕΟΠΥΥ

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Ο.Τ.Α. – Αυτοτελής αγωγή για την επιδίκαση τόκων

...περισσότερα

Ακυρωτικές διαφορές - Αλλοδαποί

...περισσότερα

Αστική Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσοκομείου «Αρεταιείου»

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία – Διαδικασία 126Α

...περισσότερα

Κ.Ε.Δ.Ε. Ατομική ειδοποίηση – Ταμειακή βεβαίωση

...περισσότερα

Κ.Ε.Δ.Ε. Ατομική ειδοποίηση – Ταμειακή βεβαίωση

...περισσότερα

Κ.Ε.Δ.Ε. Ατομική ειδοποίηση – Ταμειακή βεβαίωση

...περισσότερα

Ακυρωτικές διαφορές - Αλλοδαποί

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Σύνταξη αναπηρίας.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Αστική Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου»

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου

...περισσότερα

Κ.Ε.Δ.Ε. Ατομική ειδοποίηση - Ταμειακή βεβαίωση

...περισσότερα

Απόρριψη αιτήσεως περί εντάξεως στο πρόγραμμα επιχορηγήσεως νέων ελευθέρων επαγγελματιών

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Απάτσι.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ.

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ.Διακοπή παραγραφής.

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ.Κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.

...περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος.Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Σφράγιση θεάτρου.

...περισσότερα

Υπάλληλοι Υπουργείου Εξωτερικών.Δίδακτρα φοιτήσεως σε ξενόγλωσσα σχολεία.

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ

...περισσότερα

Εκτέλεση κατά του Δημοσίου

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Διαφορές ΚΕΔΕ

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δήμου.

...περισσότερα

Εκτέλεση κατά του Δημοσίου

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου

...περισσότερα

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης

...περισσότερα

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Μέτρα καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

...περισσότερα

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης

...περισσότερα

Ευρετήριο αποφάσεων και πρακτικών Επιτροπής Συμμόρφωσης άρθρου 2 Ν 3068/2002 έτους 2012

...περισσότερα

Εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου.

...περισσότερα

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία

...περισσότερα

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα διοικητικού πρωτοδικείου.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα διοικητικού πρωτοδικείου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη νοσοκομείου.

...περισσότερα

Ταμείο Νομικών.

...περισσότερα

Αστυνομικοί υπάλληλοι.Επιδόματα.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

...περισσότερα

Κ.Ε.Δ.Ε..Πρόγραμμα πλειστηριασμού.

...περισσότερα

Εκτέλεση κατά του Δημοσίου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων.

...περισσότερα

Προηγούμενη ακρόαση

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Συμμόρφωση της Διοίκησης προς δικαστική απόφαση.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Πτώση ελικοπτέρου τύπου CHINOOK CH-47D στη θαλάσσια περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής στις 11-9-2004.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.

...περισσότερα

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

...περισσότερα

Αστική ευθύνη ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

...περισσότερα

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δήμου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Πρόστιμο Κ.Β.Σ.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δήμου λόγω επίθεσης αδέσποτων σκύλων.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Πλημμύρα της 8.7.2002 στην Αθήνα.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Εκτέλεση κατά Δημοσίου.Έννομο συμφέρον.

...περισσότερα

Εκτέλεση κατά Δημοσίου.Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων.

...περισσότερα

Παράβολο

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

...περισσότερα

Κατά τόπο αρμοδιότητα

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

...περισσότερα

ΔΕΗ

...περισσότερα

Παθητική Νομιμοποίηση-Εκπροσώπηση- Κλήτευση

...περισσότερα

Εκτέλεση κατά Δημοσίου.Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Τραυματισμός αστυνομικών από τρομοκρατική επίθεση στις 26.11.1985 σε βάρος λεωφορείου της Ελληνικής Αστυνομίας

...περισσότερα

Πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πυλώνα του ΗΛΠΑΠ στη Λ.Κηφισίας. Αποζημίωση.

...περισσότερα

Έκτακτη οικονομική εισφορά φυσικών προσώπων του άρθρου 18 του ν.3758/ 2009.

...περισσότερα

Απόρριψη αιτήματος αναστολής για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

...περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

...περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.Έναρξη προθεσμίας άσκησης ένστασης.

...περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.Προσβαλλόμενη πράξη.

...περισσότερα

Κατάσχεση στα χέρια ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ως τρίτης,στις χρηματικές καταθέσεις του ανακόπτοντος,για χρέος από πράξη επιβολής πολλαπλών τελών.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.Θάνατος από πυρκαγιά στην περιφέρεια του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας.

...περισσότερα

Ανακοπή κατά έκθεσης κατάσχεσης.Ευθύνη εκπροσώπου κοινοπραξίας

...περισσότερα

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου.

...περισσότερα

Συμμόρφωση της Διοίκησης

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Δημόσιο συμφέρον.

...περισσότερα

Αντιρρήσεις

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πλημμύρα της 8.7.2002 στο Ν.Φάληρο από την υπερχείλιση του Κηφισού ποταμού.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.Κατάρρευση του εργοστασίου της RICOMEX από το σεισμό της 7.9.1999.

...περισσότερα

Συμμόρφωση της Διοίκησης.

...περισσότερα

Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Προϋποθέσεις αναστολής.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Π.Ε.Κ.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Εξουσία του δικαστηρίου.

...περισσότερα

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση.

...περισσότερα

Πρόσθετη παρέμβαση.Έννομο συμφέρον.

...περισσότερα

Αγωγή αποζημιώσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος.

...περισσότερα

Αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη Δημοσίου και Δήμου.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Απαγόρευση εκμετάλλευσης παιγνίων σε δημόσιους χώρους.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Θάνατος αρχιφύλακα που επήλθε από ένοπλη επίθεση.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Θάνατος κρατουμένης που επήλθε κατά τη διάρκεια της κράτησής της στη φυλακή.

...περισσότερα

Μισθολογική εξομοίωση των πρωτοδικών ή προέδρων πρωτοδικών με τους δικαστικούς αντιπροσώπους Α τάξεως του Ν.Σ.Κ. με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Φορολογική διαφορά.

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Φορολογική διαφορά

...περισσότερα

Προσωρινή δικαστική προστασία.Φορολογική διαφορά

...περισσότερα

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων

...περισσότερα

Ευεργέτημα πενίας

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

...περισσότερα

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πλημμύρα της 8.7.2002 στο Μοσχάτο Αττικής από την υπερχείλιση του Κηφισού ποταμού.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Αθήνα στις 8.6.2006.

...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.Πτώση ελικοπτέρου τύπου CHINOOK CH-47D στη θαλάσσια περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής στις 11-9-2004.

...περισσότερα

Εκλογικές διαφορές.Προσβαλλόμενη πράξη.Παθητική νομιμοποίηση.

...περισσότερα

Προσωποκράτηση. Κατάργηση δίκης.

...περισσότερα

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και επανεπιβολή της.Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

...περισσότερα

Εξαγορά κατεχόμενης κοινόχρηστης έκτασης με βάση το άρθρο 5 του ν.3147/ 2003.Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

...περισσότερα

Μη χορήγηση αναστολής για λόγους δημοσίου συμφέροντος

...περισσότερα

Παραδεκτό της αίτησης αναστολής.

...περισσότερα

Αναστολή Εκτέλεσης ΠΕΕ που εκδόθηκε κατόπιν δήλωσης απασχόλησης-καταγγελίας εργαζομένου

...περισσότερα

Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα αλλοδαπού.Συμφωνία Σένγκεν. Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

...περισσότερα

Αντιρρήσεις.

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

...περισσότερα

Πρόγραμμα πλειστηριασμού.Προθεσμία άσκησης ανακοπής.

...περισσότερα

Πρόστιμα του άρθρου 30 παρ.1 του ν.1650/1986,ύψους άνω των 5.000.000 δρχ..Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

...περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

...περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

...περισσότερα

Πρόστιμο σε βάρος φαρμακοποιού για παράβαση υποχρέωσης που επιβάλλεται με τη διάταξη της παρ.9,Κεφ.Α,του άρθρου 4 του .δ.67/2000.Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου

...περισσότερα

Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση

...περισσότερα

Ανακοπή κατά πράξης ταμειακής βεβαίωσης χρηματικής ποινής από δικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου

...περισσότερα

Αποζημίωση για διαφορά αποδοχών - Παραγραφή

...περισσότερα

Αστική ευθύνη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

...περισσότερα

Ακύρωση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων για το λόγο ότι εξαιρούνται της κατάσχεσης

...περισσότερα

Ευθύνη από καταστροφή κινητών πραγμάτων κατά την κατεδάφιση απαλλοτριωμένου ακινήτου

...περισσότερα

Ενεργητική νομιμοποίηση σε προσφυγή κατά πράξης άρθρου 13 παρ. 1 ν. 2238/1994

...περισσότερα

Ερμηνεία δικαστικής απόφασης

...περισσότερα

Παίγνια του ν. 3037/2002

...περισσότερα

Απομάκρυνση Διοικητή Νοσοκομείου πριν από τη λήξη της θητείας

...περισσότερα

Ειδικός φόρος και περιβαλλοντικά τέλη επιβατικών αυτοκινήτων

...περισσότερα

Επίδομα 176 ευρώ σε νοσοκομειακούς υπαλλήλους

...περισσότερα

Πρόστιμα για παράβαση των διατάξεων του ν. 3037/2002

...περισσότερα

Πενταετής η παραγραφή για την αξίωση αποδοχών υπαλλήλων του Δημοσίου

...περισσότερα

Ευθύνη από μη απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

...περισσότερα

Ευθύνη από ανάθεση δημοτικού έργου σε ιδιώτη ανάδοχο

...περισσότερα

Ευθύνη από μη νόμιμη κρίση μη προαγωγής υπαλλήλου

...περισσότερα

Ευθύνη από μη μεταφορά κοινοτικής οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο

...περισσότερα

Ευθύνη Νοσοκομείου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη Δήμου από μη τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας σήμανσης σε οδό

...περισσότερα

Μη ευθύνη του Δημοσίου από τη χρήση δακρυγόνων χημικών ουσιών

...περισσότερα

Ευθύνη από κατάρρευση κτιρίου λόγω σεισμού

...περισσότερα

Νομιμοποίηση πληρεξουσίου επί συνυπογραφής

...περισσότερα

΄Εκτακτη Εισφορά

...περισσότερα

Αναγκαστική εκτέλεση ιδιωτικής περιουσίας Δήμου

...περισσότερα

Εκχώρηση απαίτησης στο ΤΣΜΕΔΕ

...περισσότερα

Επιταγή προς εκτέλεση για μη νόμιμο υπολογισμό αποδοχών

...περισσότερα

Κατάσχεση μισθωμάτων του Δημοσίου

...περισσότερα

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

...περισσότερα

΄Εκτακτη εισφορά άρθρου 18 ν. 3758/2009

...περισσότερα

Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Εισόδημα ορκωτού - ελεγκτή λογιστή μέλους εταιρίας

...περισσότερα

Ευθύνη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

...περισσότερα

Ευθύνη Δήμου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη Νομ. Αυτοδιοίκησης προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη Νοσοκομείου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη του Πανεπιστημίου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

...περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του Δημοσίου

...περισσότερα

Κοινοποιήσεις στον ΚΕΔΕ

...περισσότερα

Εκτακτη Εισφορά

...περισσότερα

Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου

...περισσότερα

Μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης

...περισσότερα

Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων ν.π.δ.δ. από καθυστερούμενες αποδοχές

...περισσότερα

Αυθαίρετες κατασκευές εντός δάσους

...περισσότερα

Εφέσεις κατά αποφάσεων του Μον.Διοικ. Πρωτ.

...περισσότερα

Πρωτόκολλο ειδικής αποζημίωσης του Δασάρχη

...περισσότερα

Διαφορές από άδειες εγκατάστασης ηλεκτρονικών παιγνίων

...περισσότερα

Προθεσμία προσβολής προγράμματος πλειστηριασμού

...περισσότερα

Διαφορές από άδειες εγκατάστασης οίκων ανοχής

...περισσότερα

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου σε πρόστιμα ρύπανσης του περιβάλλοντος.

...περισσότερα

Αίτηση Αναστολής σε περίπτωση μη προσκόμισης αποδεικτικού επίδοσης.

...περισσότερα

Ακυρωτική διαδικασία. Αλλοδαποί.

...περισσότερα

Αγωγή αποζημίωσης.

...περισσότερα

Ακυρωτική διαδικασία. Αλλοδαποί.

...περισσότερα

Αγωγή αποζημίωσης για θάνατο κρατουμένου.

...περισσότερα

Αίτηση Αναστολής που ασκείται απαραδέκτως.

...περισσότερα

Αγωγή αποζημίωσης Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

...περισσότερα

΄Αρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας.

...περισσότερα

Κοινοτικές ενισχύσεις Ν. 2732/1999.

...περισσότερα

Αίτηση αναστολής (σε συμβούλιο). Σφράγιση βουστασίου-ποιμνιοστασίου.

...περισσότερα

Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης υπό απέλαση αλλοδαπού.

...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης.

...περισσότερα

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης.

...περισσότερα

Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης ανήλικου αλλοδαπού.

...περισσότερα

α

...περισσότερα