Το παρόν έργο, προϋπολογισμού 648.982,00 €, συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' ΚΠΣ.

Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δ.Π.Α.

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (αριθ. απόφασης Ολομέλειας Δικαστηρίου 2/1990, αριθ. κυρωτικής απόφασης Υπουργού Δικαιοσύνης 13914/18-6-1991 - ΦΕΚ Β’ 566/1991-), όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τις 2/1993, 4/1998 αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου τούτου και την 1/2001 του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας και την κύρωσή τους, αντίστοιχα, με τις 72069/23-7-1993, 170436/23-11-1998 και 67779/30-5-2001 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’ 614, 1217, 655 με την ίδια αντιστοιχία, καθώς και το 1281, όμοιο, με το οποίο έγινε διόρθωση σφαλμάτων της δεύτερης απόφασης).

Η τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (αριθμός απόφασης Ολ. Δικαστηρίου 1/2008) και την κύρωσή του αντίστοιχα με την 57892/7-7-2008 απ. Υπ. Δικαιοσύνης ΦΕΚ Β΄1399 /16-7-2008.

Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας σε μορφή PDF